Responsive image
ประวัติความเป็นมา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ข้อ 6 สถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ดังนี้

1. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชน ทั้งในด้านสาธารณภัย การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โรคติดต่อ หรือโรคระบาดในท้องถิ่น
2. แจ้งเวียน กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ(1) ที่ได้รับจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของสถานที่กลาง
3. เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร หลักเกณฑ์ และวิธีการในการช่วยเหลือประชาชน โดยการปิดประกาศ กฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ ไว้ในที่ทำการหรือเว็บไซต์ของสถานที่กลาง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและสามารถสืบคืนข้อมูลต่างๆ ได้โดยสะดวก
4. ให้คำปรึกษาหรือแนะนำหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้กับประชาชนที่มาติดต่อ
5. รวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ หรือประสานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือประชาชน
6. ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และปิดประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถานที่กลางหรือเว็บไซต์ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

Responsive image