Responsive image
ลิ้งก์ที่น่าสนใจ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถิติการเข้าใช้เว็บไซต์
ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมด
web counter

ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่
web counter

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหล่มสัก
หนังสือราชการอำเภอหล่มสัก
790 การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ แก้ไขเพิ่มเติ... (02 มิ.ย. 2566)  
ว789 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําปีงบประมาณ ... (02 มิ.ย. 2566)  
ว788 โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐาน การบัญชี... (02 มิ.ย. 2566)  
ว787 เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษา... (02 มิ.ย. 2566)
ว782 การสรรหาผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการอํานวยการ การกระจายอํานาจใ... (01 มิ.ย. 2566)
ว781 กําหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ (01 มิ.ย. 2566)
ว780 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกําหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ (01 มิ.ย. 2566)
ว779 รายงานการประชุมเร่งรัดการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้อง... (01 มิ.ย. 2566)
ว778 การหารือเกี่ยวกับความพร้อมที่จะรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท... (01 มิ.ย. 2566)
ว 221 สถอ (01 มิ.ย. 2566)
ว 220 สถอ (01 มิ.ย. 2566)
ว 219 สถอ (01 มิ.ย. 2566)
ว771 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ ๔๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ (31 พ.ค. 2566)
ว770 ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับ สถานการณ์อุทกภัย... (31 พ.ค. 2566)
ว 218 สถอ (31 พ.ค. 2566)
ว 216 สถอ (31 พ.ค. 2566)
ว769 การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (30 พ.ค. 2566)
ว768 หารือกรณีขอทบทวนการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (30 พ.ค. 2566)
ว767 ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (30 พ.ค. 2566)
ว766 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (30 พ.ค. 2566)
Responsive image
หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แจ้งร้องขอความช่วยเหลือ
Responsive image
ข่าวกิจกรรม
Responsive image
Responsive image