Responsive image
ลิ้งก์ที่น่าสนใจ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถิติการเข้าใช้เว็บไซต์
ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมด
web counter

ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่
web counter

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหล่มสัก
หนังสือราชการอำเภอหล่มสัก
ว696 ประกาศหลักเกณฑ์และะเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือก พ.ศ.... (03 พ.ค. 2567)  
ว695 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.... (03 พ.ค. 2567)  
ว694 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือก พ.ศ. ... (03 พ.ค. 2567)  
ว693 ยกระดับการปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงสถานการณ์วิกฤตในพื้นที่ภาคเหนือ (03 พ.ค. 2567)
ว692 การดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖1 (03 พ.ค. 2567)
ว691 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศ เพื... (03 พ.ค. 2567)
ว690 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้งบประมา... (03 พ.ค. 2567)
ว689 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเ... (03 พ.ค. 2567)
ว688 การโอนเงินที่เรียกจัดเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล (03 พ.ค. 2567)
ว687 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.... (03 พ.ค. 2567)
ว686 โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุน... (03 พ.ค. 2567)
ว685 แจ้งประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ขั้นตอนการตั้งงบประมาณค่าปัจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน (03 พ.ค. 2567)
ว684 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรานจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (03 พ.ค. 2567)
ว683 การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (03 พ.ค. 2567)
1236 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในเทศบาล พ.ศ. 2567 (03 พ.ค. 2567)
1235 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรา... (03 พ.ค. 2567)
ว 173 สถอ (02 พ.ค. 2567)
ว 172 สถอ (02 พ.ค. 2567)
ว 171 สถอ (02 พ.ค. 2567)
ว 170 สถอ (02 พ.ค. 2567)
Responsive image
หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แจ้งร้องขอความช่วยเหลือ
Responsive image
ข่าวกิจกรรม
Responsive image
Responsive image