Responsive image
ลิ้งก์ที่น่าสนใจ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถิติการเข้าใช้เว็บไซต์
ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมด
web counter

ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่
web counter

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหล่มสัก
หนังสือราชการอำเภอหล่มสัก
ว883 แนวทางการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (10 มิ.ย. 2567)  
ว882 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (10 มิ.ย. 2567)  
ว881 ขอประสานการดําเนินการร่วมกันในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการดําเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียน (10 มิ.ย. 2567)  
ว880 ขอความกรุณาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้การปลูกฝังจิตสํานึกและสร้างวินัยด้านความปลอดภัย ทางถ... (10 มิ.ย. 2567)
ว879 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (10 มิ.ย. 2567)
ว878 ขอประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่... (10 มิ.ย. 2567)
ว864 การเปลี่ยนแปลงการเปิดรับคำขออาสาสมัครเยาวชนเกาหลี ประจำปี 2567 (KOICA Project Volunteer) (10 มิ.ย. 2567)
ว863 แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน (10 มิ.ย. 2567)
ว862 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ (10 มิ.ย. 2567)
ว861 แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึก... (10 มิ.ย. 2567)
ว860 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล (เพิ่มเติม) (10 มิ.ย. 2567)
ว859 กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบ... (10 มิ.ย. 2567)
ว858 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ (10 มิ.ย. 2567)
ว857 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ ๔๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ (10 มิ.ย. 2567)
ว856 การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท... (10 มิ.ย. 2567)
ว855 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนที่ภาษี (LTAX GIS) และการปรับปรุงข้อมูลตามมาตรา ๑๐ แห่... (10 มิ.ย. 2567)
ว854 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอ... (10 มิ.ย. 2567)
ว853 ขอส่งรายงานประจําปี ๒๕๖๖ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (10 มิ.ย. 2567)
ว852 ขอเชิญประชุมเร่งรัดการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ... (10 มิ.ย. 2567)
ว851 เงินอุดหนุนสําหรับดําเนินการตามอํานาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ ๒ (10 มิ.ย. 2567)
Responsive image
หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แจ้งร้องขอความช่วยเหลือ
Responsive image
ข่าวกิจกรรม
Responsive image
Responsive image