Responsive image
ลิ้งก์ที่น่าสนใจ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถิติการเข้าใช้เว็บไซต์
ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมด
web counter

ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่
web counter

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหล่มสัก
หนังสือราชการอำเภอหล่มสัก
ว 155 สถอ (17 เม.ย. 2567)  
ว 154 สถอ (17 เม.ย. 2567)  
ว568 แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างเดือนพฤษภา... (10 เม.ย. 2567)  
ว567 ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ... (10 เม.ย. 2567)
ว566 การประกาศเกียรติคุณหอพักเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2567 (10 เม.ย. 2567)
ว565 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10 เม.ย. 2567)
ว 153 สถอ (10 เม.ย. 2567)
ว 152 สถอ (10 เม.ย. 2567)
ว559 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังค... (09 เม.ย. 2567)
ว558 ประชาสัมพันธ์หลักการคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมแก่ผู้เรียน (09 เม.ย. 2567)
ว557 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้งบประมา... (09 เม.ย. 2567)
ว556 การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ... (09 เม.ย. 2567)
ว555 แนวทางการจัดประเพณีสงกรานต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2567 (09 เม.ย. 2567)
ว554 ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักสังคมสงเคราะห์ ระหว่างประเทศไทยและประเทศฟิลิปป... (09 เม.ย. 2567)
ว550 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณร... (05 เม.ย. 2567)
ว553 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (05 เม.ย. 2567)
ว552 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนาส้วมสาธารณะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 (05 เม.ย. 2567)
ว551 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้... (05 เม.ย. 2567)
ว549 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณ ... (05 เม.ย. 2567)
ว548 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้กำกับ ติดตาม สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพ... (05 เม.ย. 2567)
Responsive image
หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แจ้งร้องขอความช่วยเหลือ
Responsive image
ข่าวกิจกรรม
Responsive image
Responsive image