Responsive image
ลิ้งก์ที่น่าสนใจ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถิติการเข้าใช้เว็บไซต์
ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมด
web counter

ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่
web counter

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหล่มสัก
หนังสือราชการอำเภอหล่มสัก
ว 100 สถอ. (28 ก.พ. 2567)  
ว 98 สถอ. (28 ก.พ. 2567)  
ว 98 สถอ. (28 ก.พ. 2567)  
ว 97 สถอ. (28 ก.พ. 2567)
ว 96 สถอ. (28 ก.พ. 2567)
ว279 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างองค์ความรู้ประประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (28 ก.พ. 2567)
ว278 การตรวจสอบการรคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25... (28 ก.พ. 2567)
ว277 การรับสมัครหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริการสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (28 ก.พ. 2567)
ว276 แจ้งคำแนะนำการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV) ในระหว่างผลักดันเพื่อบรรจุในสิทธิประ... (28 ก.พ. 2567)
ว275 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการคำนวณเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบห้าจากเงินบำนาญ (28 ก.พ. 2567)
ว272 ขอแจ้งข้อกฎหมายและแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ... (28 ก.พ. 2567)
ว271 สำรวจความต้องการใช้รถดับเพลิงที่มีความจำเป็นต้องนำเข้ารถดับเพลิงใช้แล้วจากต่างประเ (28 ก.พ. 2567)
ว270 การเข้าร่วมเป็นครู ข ผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... (28 ก.พ. 2567)
ว269 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย (28 ก.พ. 2567)
ว268 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ในโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจ... (28 ก.พ. 2567)
ว267 ขอความอนุเคราะห์ประสานการดำเนินการ เพื่อบูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาค... (28 ก.พ. 2567)
ว266 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององ... (28 ก.พ. 2567)
ว265 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเด... (28 ก.พ. 2567)
ว264 ข้อเสนอการเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนีโญและการขับเคลื่อนการบริหา... (28 ก.พ. 2567)
ว263 แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพย... (28 ก.พ. 2567)
Responsive image
หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แจ้งร้องขอความช่วยเหลือ
Responsive image
ข่าวกิจกรรม
Responsive image
Responsive image