Responsive image
สภาพสังคม
การปกครอง
อําเภอหล่มสักมีฐานะเป็นอําเภอชั้นหนึ่ง ตามประกาศจัดอันดับของกรมการปกครอง แบ่งการปกครองเป็น 23 ตําบล 251 หมู่บ้าน หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย เทศบาลเมืองหล่มสัก เทศบาลตําบลตาลเดี่ยว และองค์การบริหารส่วนตําบล 19 แห่ง
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์
 1. นายกเทศมนตรีตำบลตาลเดี่ยว นายสุบิน  บุญจันทร์ 085-8766575
 2. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำก้อ  นายเทียนชัย แสงหาญ 083-1644580
 3. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุน  นางภรภัทร เทืองน้อย 081-8034638
 4. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง  นายสมพงษ์ มาลา 084-0200824
 5. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก - -
 6. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้า  ดร.ภัทรดร พุทธนุรัตนะ 085-4954955
 7. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง  จ.อ.วิชชา ฉัตรวิโรจน์ 083-1017555
 8. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดป่า  นายสมาน บูรณ์ทอง 089-7042750
 9. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่  นายอัมพร มีแสง 081-5325565
 10. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า  นางนภาภรณ์ วัชรินทรางกูร 081-9716732
 11. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้ว  นายวิจิตร คำโฉม 080-2050694
 12. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า  นายชัยณฤทธิ์ สิงห์ทอง 081-9626272
 13. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง  นายทองอินทร์ คุณประเสริฐ 081-9723469
 14. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  นายสมบุญ ชัยโต 086-9393530
 15. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ  นายวัชรพงศ์ อารีย์ 083-3617535
 16. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายนาแซง  นายหล่ำ จันแก่ 081-3852270
 17. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่  นายสุรสิทธิ์ เมืองลี 086-7364652
 18. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากดุก  นายพินิจ รอดน้อย 089-8599054
 19. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย  ร.ต.ศิริ กินยืน 094-7103736
 20. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างตะลูด  นายไสว คำพุฒ 086-2117844
 
 
กำนัน เขตพื้นที่อำเภอหล่มสัก ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์
 1. ตำบลตาลเดี่ยว  นายยอด อินเทพ  089-9068244
 2. ตำบลน้ำก้อ  นายชัยชนะ ด้วงนวล  096-8914465
 3. ตำบลน้ำชุน  นายพัฒนพงษ์ เทืองน้อย  098-5842037
 4. ตำบลบ้านกลาง  นายสมัย ช่างทอง  084-1537075
 5. ตำบลบ้านโสก  นายคำพิน จันทร์เตื่อย  063-7696073
 6. ตำบลบุ่งน้ำเต้า  นายมานิตย์ สุขหร่อง  081-5334342
 7. ตำบลปากช่อง  นายไกร แรงงาน  087-8594141
 8. ตำบลวัดป่า  นางกัลยารัตน์ พิมพา  084-5066540
 9. ตำบลหนองไขว่  นายสมหมาย ปานขาว  086-210070
 10. ตำบลลานบ่า  นายอเนก สารีคำ  093-2374118
 11. ตำบลบ้านติ้ว  นายแสตม แก้วสาร  061-2927615
 12. ตำบลบุ่งคล้า   นายรุจน์ เพชรประทุม  086-2038021
 13. ตำบลสักหลง  นายชิดชัย สนสร้อย  081-9732885
 14. ตำบลบ้านไร่  นางอรุณ แก้งลุง  081-0376296
 15 ตำบลท่าอิบุญ  นายเตรียม หาสิงห์ทอง  087-2087662
 16. ตำบลหนองสว่าง  นายไพศาล กองทอง  086-9294590
 17. ตำบลน้ำเฮี้ย  นายแสนศักดิ์ สีสังข์  089-5653477
 18. ตำบลฝายนาแซง  นายหัด กลิ่นมิ่ง  084-1533567
 19. ตำบลห้วยไร่  นายกมลศักดิ์ ไทยแท้  087-2099069
 20. ตำบลปากดุก  นายจำรัส ป้องคำ  082-9471655
 21. ตำบลบ้านหวาย  นางสุวัฒน์ แสงอ่อง  081-4758908
 22. ตำบลช้างตะลูด  นายวุฒิชัย สร้อยมี  086-9389676

 
1. ส่วนราชการระดับจังหวัด
1.1 สํานักงานศาลจังหวัดหล่มสัก
1.2 สํานักงานอัยการจังหวัดหล่มสัก
1.3 ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดเพชรบูรณ์
1.4 เรือนจําอําเภอหล่มสัก
1.5 สํานักงานควบคุมความประพฤติประจําศาลจังหวัดหล่มสัก

2. ส่วนราชการสาขาจังหวัดและส่วนกลาง
2.1 สถานีตํารวจภูธรอําเภอหล่มสัก
2.2 สํานักงานที่ดินจังหวัด สาขาหล่มสัก
2.3 สํานักงานศูนย์สร้างทางอําเภอหล่มสัก
2.4 สํานักงานขนส่งอําเภอหล่มสัก
2.5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2
2.6 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอหล่มสัก
2.7 โรงพยาบาลอําเภอหล่มสัก
2.8 กองพันทหารม้าที่ 28
2.9 สถานีวิทยุกระจายเสียงตํารวจภาค 5 เพชรบูรณ์ (ตําบลน้ำชุน) กองทัพภาคที่ 3 และเสียงอดิศร 1557 ตําบลหนองไขว่)
2.10 อุทยานแห่งชาติเขาค้อ
2.11 สํานักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง
2.12 สถานีตํารวจภูธรตําบลบ้านกลาง
2.13 สถานีตํารวจภูธรตําบลบ้านติ้ว

3. หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ประกอบด้วย ที่ทําการไปรษณีย์ สํานักงานการบริการโทรศัพท์ การประปาส่วนภูมิภาค สํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สํานักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต สํานักงานขนส่ง บขส. อําเภอหล่มสัก

4.สถานศึกษาของรัฐ
4.1 ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์
4.2 ระดับเตรียมอุดมศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์
4.3 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 7 แห่ง
4.4 โรงเรียนระดับประถมศึกษา 86 แห่ง 3 สาขา
4.5 โรงเรียนเอกชน 9 แห่ง

5. คณะกรรมการและองค์กรภาคเอกชน
5.1 คณะกรรมการที่สําคัญ ได้แก่ กิ่งกาชาดอําเภอหล่มสัก คณะกรรมการอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนอําเภอหล่มสัก ฯลฯ
5.2 องค์กรภาคเอกชนที่สําคัญ ได้แก่ มูลนิธิ 15 แห่ง สมาคม 14 แห่ง เช่น สมาคมกกไทรหล่มสัก สมาคมคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมทั้งชมรมลูกเสือชาวบ้านอําเภอหล่มสัก สโมสรโรตารี่หล่มสัก ศูนย์ อปพร. อําเภอหล่มสัก สหกรณ์อําเภอหล่มสัก

Responsive image