Responsive image
กฎหมาย ระเบียบ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
26 เม.ย. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
26 เม.ย. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
26 เม.ย. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 6768 ลว 29 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
26 เม.ย. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 2145 ลว 11 ต.ค.2560 เรื่อง ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
26 เม.ย. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 516 ลว 22 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิิ่น
26 เม.ย. 2564 เพชรบูรณ์ หล่มสัก ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 3185 ลว 9 สิงหาคม 2562 เรื่อง แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Responsive image