Responsive image
กฎหมาย ระเบียบ
ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 3185 ลว 9 สิงหาคม 2562 เรื่อง แจ้งแนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2564