Responsive image
หนังสือราชการอำเภอหล่มสัก
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
02 มิ.ย. 2566 เพชรบูรณ์ หล่มสัก ว787 เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19 )) ที่เข้ารับบริการ
02 มิ.ย. 2566 เพชรบูรณ์ หล่มสัก ว788 โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐาน การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจําปี ๒๕๖๖
02 มิ.ย. 2566 เพชรบูรณ์ หล่มสัก ว789 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
02 มิ.ย. 2566 เพชรบูรณ์ หล่มสัก 790 การอบรมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
01 มิ.ย. 2566 เพชรบูรณ์ หล่มสัก ว 219 สถอ
01 มิ.ย. 2566 เพชรบูรณ์ หล่มสัก ว 220 สถอ
01 มิ.ย. 2566 เพชรบูรณ์ หล่มสัก ว 221 สถอ
01 มิ.ย. 2566 เพชรบูรณ์ หล่มสัก ว778 การหารือเกี่ยวกับความพร้อมที่จะรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล
01 มิ.ย. 2566 เพชรบูรณ์ หล่มสัก ว779 รายงานการประชุมเร่งรัดการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๓๒๕๖๖
01 มิ.ย. 2566 เพชรบูรณ์ หล่มสัก ว780 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกําหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่
Responsive image