Responsive image
หนังสือราชการอำเภอหล่มสัก
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 มิ.ย. 2567 เพชรบูรณ์ หล่มสัก ว698 การตรวจสอบและปรับปรุงผลการจัดทําถังขยะเปียกในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10 มิ.ย. 2567 เพชรบูรณ์ หล่มสัก ว699 ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยเงินค่าธรรมเนียมการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2567
10 มิ.ย. 2567 เพชรบูรณ์ หล่มสัก ว700 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสอบถามงานวิจัย
10 มิ.ย. 2567 เพชรบูรณ์ หล่มสัก ว701 ขอความอนุเคราะห์สำรวจฐานข้อมูลบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10 มิ.ย. 2567 เพชรบูรณ์ หล่มสัก ว702 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว
10 มิ.ย. 2567 เพชรบูรณ์ หล่มสัก ว703 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๗ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน
10 มิ.ย. 2567 เพชรบูรณ์ หล่มสัก ว707 การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
10 มิ.ย. 2567 เพชรบูรณ์ หล่มสัก ว708 การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell Solar Rooftop) ในสถานที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10 มิ.ย. 2567 เพชรบูรณ์ หล่มสัก ว709 การจัดงาน MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ
10 มิ.ย. 2567 เพชรบูรณ์ หล่มสัก ว710 คู่มือแนวทางการดำเนินการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
Responsive image