Responsive image
ลิ้งก์ที่น่าสนใจ


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถิติการเข้าใช้เว็บไซต์
ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมด
web counter

ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ใหม่
web counter

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอหล่มสัก
หนังสือราชการอำเภอหล่มสัก
ว1351 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉิ... (28 ก.ย. 2566)  
ว1350 การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Go... (28 ก.ย. 2566)  
ว1349 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจําไตรมา... (28 ก.ย. 2566)  
ว1348 การโอนเงินที่เรียกจัดเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบ... (28 ก.ย. 2566)
ว1347 แนวทางการดําเนินการทางวินัย กรณีพนักงานเทศบาลถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย อย่างไม่ร้ายแรงต... (28 ก.ย. 2566)
ว1346 รายงานการดําเนินงานสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพ... (28 ก.ย. 2566)
ว1345 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประม... (28 ก.ย. 2566)
ว1344 ขอขอบคุณ (28 ก.ย. 2566)
ว1343 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่ องค์กรปกครอง... (28 ก.ย. 2566)
ว1342 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข (28 ก.ย. 2566)
ว1341 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนั... (28 ก.ย. 2566)
ว1340 การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (28 ก.ย. 2566)
ว 378 สถอ (28 ก.ย. 2566)
ว 377 สถอ (26 ก.ย. 2566)
ว 376 สถอ (26 ก.ย. 2566)
ว 375 สถอ (26 ก.ย. 2566)
ว1329 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย (26 ก.ย. 2566)
ว 374 สถอ (22 ก.ย. 2566)
ว 373 สถอ (22 ก.ย. 2566)
ว1321 โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยนภายใต้แนวคิด “หนึ่งจ... (22 ก.ย. 2566)
Responsive image
หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แจ้งร้องขอความช่วยเหลือ
Responsive image
ข่าวกิจกรรม
Responsive image
Responsive image